ACCUEIL

Conditions de vente

 

 1. Paiement au grand comptant.
 2. Seul le tribunal de Nivelles est compétant en cas de litige.
 3. Tout retard de paiement engendre de plein droit une indemnité forfaitaire et irréductible de 15% avec un minimum de 40€ ainsi que la débition d’un intérêt de retard de 10% l’an à la date d’échéance de la facture.
 4. En cas de non paiement de la marchandise, celle-ci reste de plein droit la propriété de J.Exo Distribution Sprl
 5. Toutes nos offres sont sans engagement. J.Exo Distribution est dégagée de toute responsabilité en cas de non exécution   due à un cas de force majeure, grève….
 6. Aucun retour de marchandise ne sera accepté après acceptation à la livraison.
 7. Toute réclamation doit être introduite par recommandé auprès de J.Exo Distribution  dans un délai de trois jours après la livraison. Passé ce délai, nos fournitures sont censées  être agréées définitivement, ce qui exclut toute possibilité de réclamation ultérieure.
 8. Les frais de récupération de toutes factures impayées sont à charge de l’acheteur. 
 9. Les remises et gratuités sont hors accises, celles ci à charge du client.

Verkoopsvoorwaaarden

 

 1. Betalingstermijn : kontant.
 2. Enkel de rechtbank van Nijvel is bevoegd in geval van betwisting.
 3. Elke telate betaling zal automatisch een nalatigheidsinterest van 10% met zich meebrengen en daarenboven zal de koper een verhoging van 15% van het faktuurbedrag schuldig zijn, met een minimum van 40€, bij wijze van forfaitaire schadelborgstelling, bij toepassing van art 1152 van het burgerlijk wetboek.
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van J.Exo Distribution bvba tot betaling van het volledige faktuurbedrag.
 5. Al onze offertes zijn vrijblijvend.
 6. Goederen aanvaard bij levering, kunnen niet meer teruggezonden worden.
 7. Geen enkele klacht betreffende de kwaliteit of de hoeveelheid van de goederen wordt nog aanvaard 72 uur na de ontvangst ervan.
 8. Alle gemaakte kosten voor recuperatie van onbetaalde fakturen vallen ten laste van de koper.
 9. De kortingen en gratis flessen zijn zonder accijnzen.  Deze zijn door de klant betaalbar.